11 ข้อแนะนำเกี่ยวกับความรัก ที่อยากให้คนมีคู่คิดตามมากๆ

มีความปรารถนาดี นับถือ และยอมรับ ในรสนิยมและบุคลิกภาพซึ่งกันและกัน แม้จะมีความคิดที่แตกต่างกันก็ตาม การยอมรับในตัวตนของกันและกัน จะทำให้มีการปรับตัวได้ดีขึ้น